Kunskapsbanken

Lär dig mer

Kunskapsbanken

En förklarande ordlista, vanliga frågeställningar, juridiska dokument och relevanta länkar. Kunskapsbanken innehåller allt du behöver veta om konkurs och rekonstruktion.

A

Att konkursförvaltaren avstår från egendom som i annat fall hade ingått i konkursboet. Görs ofta när kostnaderna för att ta hand om egendomen förväntas överstiga försäljningsvärdet.

Nedskrivning av ett företags skulder till viss procent, exempelvis 25 % eller 50 %, av skuldernas belopp. Nedskrivningen innebär att borgenärerna får betalning för sina fordringar till den del som bestämts i ackordet.

Invändning som konkursförvaltaren eller borgenär gör i ett bevakningsförfarande om de anser att en bevakad fordran är felaktig.

Konkursförvaltarens redogörelse för vilka åtgärder som vidtagits under konkursen.

B

Egendom som gäldenären (gäller endast fysiska personer) får behålla vid utmätning eller konkurs.

Ett förfarande där de som vill få betalt i konkursen måste anmäla (bevaka) sina fordringar hos tingsrätten inom viss tid för att få utdelning i konkursen.

En person som går i borgen för annan person eller bolag, det vill säga som lovat att betala någon annans skuld om låntagaren inte själv betalar.

Någon som vill få betalt. Kallas även fordringsägare.

En ansökan från en borgenär (den som har en fordran) om att försätta någon annan (gäldenären) i konkurs.

Sammanträde (möte) på tingsrätten med borgenärerna i en företagsrekonstruktion.

E

Sammanträde (möte) på tingsrätten där gäldenären eller dennes företrädare försäkrar under straffansvar att konkursbouppteckningens uppgifter om tillgångar, skulder och räkenskapsmaterial är riktiga.

Anmälan om fordran i konkurs, som avlämnats efter utsatt tid (den s.k. inställelsedagen). Om en borgenär inte bevakar sin fordran inom utsatt tid, kan borgenären genom efterbevakning mot en avgift ändå bevaka sin fordran.

Betalas av borgenär som vill anmäla sin fordran efter att tiden för bevakningsförfarandet gått ut.

Gäldenären själv ansöker om konkurs vid obestånd, avgiftsfri och gäldenären kan föreslå en konkursförvaltare.

Den del av åklagarmyndigheten som utreder ekonomisk brottslighet. En konkursförvaltare har en skyldighet att anmäla misstanke om vissa brott, bl.a. bokföringsbrott, till Ekobrottsmyndigheten.

F

Egendom som består av jord som är indelad i fastigheter. Termen kan också ange att en viss tillgång hör samman med en fastighet, t.ex. ett föremål.

Rätt att få betalt av någon.

En konkursförvaltare kan besluta att ett bolags verksamhet ska fortsätta en kort tid efter ett konkursbeslut.

Juridisk benämning på en person i egentlig mening, till skillnad från en juridisk person (exempelvis ett företag).

Ett penninglån från ett aktiebolag till en aktieägare eller en närstående person är som huvudregel förbjuden och straffsanktionerad.

Säkerhet en borgenär kan ha i en näringsidkares lösa egendom som tillhör näringsverksamheten. Företagsinteckning lämnas som säkerhet för en fordran.

(Rekonstruktion) Alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem som bedöms kunna lösas genom en rekonstruktion. Tingsrätten utser på ansökan av företaget eller en borgenär en rekonstruktör som ska undersöka möjligheterna att fortsätta verksamheten och försöka träffa en uppgörelse med borgenärerna.

Ett bolags styrelse kan under vissa omständigheter bli ansvariga för bolagets skulder hänförliga till leverantörer och skatter enligt aktiebolagslagen respektive skatteförfarandelagen.

Viss borgenärs rätt att få betalt framför andra borgenärer enligt en prioritetsordning som följer av lag.

En redogörelse som konkursförvaltaren upprättar där konkursförvaltaren beskriver orsaken och tidpunkten för obeståndet, hur bokföringen har skötts, om det förekommit olagliga värdeöverföringar, om någon är skadeståndsskyldig enligt aktiebolagslagen, tidpunkten för när en kontrollbalansräkning skulle ha upprättats samt om det finns några transaktioner som kan återvinnas till konkursboet.

G

En granskningsman har till uppgift att övervaka förvaltningen av en konkurs. Granskningsmannen kan få tillgång till räkenskapsmaterial och andra handlingar som avser boet, begära att förvaltaren ska entledigas från sitt uppdrag m.m. En granskningsman beslutas av rätten efter ansökan av borgenär.

Den som är skyldig pengar.

En ansökan från en gäldenär (den som har skulder och är på obestånd) om att försättas i konkurs se även “Egen ansökan om konkurs”.

H

Redogörelse där konkursförvaltaren redogör för vilka åtgärder som vidtagits i konkursen de senaste sex månaderna.

Konkursförvaltaren kan med hjälp av Kronofogdemyndigheten omhänderta egendom.

I

Även kallat obestånd. Innebär att inte i tid kunna betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och denna oförmåga inte är tillfällig. En person som är insolvent kan försättas i konkurs.

J

En person som inte är en fysisk person men som ändå kan ha rättigheter och skyldigheter, exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar, dödsbon, stat och kommun.

Om en tilltänkt konkursförvaltare eller rekonstruktör har tidigare uppdrag åt eller intresse till en gäldenär eller borgenär kan denne vara förhindrad att ta uppdraget.

K

Om tillsynsmyndigheten, konkursgäldenären eller en borgenär inte är nöjd med hur konkursförvaltaren hanterat boets pengar kan denne klaga genom att ansöka om stämning inom viss tid.

Process genom vilken en gäldenärs tillgångar tas om hand av en konkursförvaltare och omvandlas till pengar, som sedan fördelas mellan gäldenärens borgenärer.

En juridisk person som består av konkursgäldenärens tillgångar. Företräds av konkursförvaltaren.

Sammanställning över konkursgäldenärens tillgångar och skulder per konkursdagen. Konkursbouppteckningen upprättas av konkursförvaltaren och ges in till tingsrätten.

En person med särskild kompetens som utses av tingsrätten för att genomföra konkursen.

Den som försatts i konkurs.

En balansräkning som ska upprättas när styrelsen befarar att ett aktiebolags egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Benämning på olika slags tillkännagivanden från någon myndighet. Exempelvis kungörs alla beslut om konkurser i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). PoIT är ett officiellt kungörelseorgan på Internet; https://poit.bolagsverket.se/poit/

Om två personer har fordringar mot varandra, kan fordringarna under vissa förhållanden kvittas, d.v.s. avräknas, mot varandra. Särskilda regler för detta gäller vid konkurs.

L

Att ett beslut eller en dom från en myndighet eller domstol vunnit laga kraft innebär att det inte kan överklagas. Detta gäller bl.a. när tiden för överklagande gått ut.

Upplösning av juridisk person i särskild ordning. En särskilt utsedd person som benämns likvidator har uppgiften att genomföra likvidationen.

Rätt för ett företags anställda att under viss tid få sin lön betald av Länsstyrelsen vid företagsrekonstruktion eller konkurs.

När en fysisk person är försatt i konkurs och har ett arbete kan konkursförvaltaren ansöka om löneutmätning. Den fysiska personen får behålla sitt beneficium ur lönen. Löneutmätningen beslutas av Kronofogdemyndigheten.

All egendom som inte är fast egendom.

M

En fordran mot konkursboet som uppkommit efter konkursdagen.

Om konkursförvaltaren är förhindrad att handlägga viss/vissa frågor i konkursen (exempelvis på grund av jäv) kan en medförvaltare utses för att handlägga dessa frågor.

N

När gäldenären är kopplad till en fysisk eller juridisk person mot bakgrund av ekonomiska förhållanden eller släktskap.

O

Även benämnt insolvens. Innebär att inte i tid kunna betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och denna oförmåga inte är tillfällig. En person som är på obestånd kan försättas i konkurs.

En fordran utan säkerhet eller förmånsrätt, som inte har rätt till utdelning i konkurs förrän efter prioriterade fordringar fått full utdelning.

En värdeöverföring från ett aktiebolag som inte är tillåten exempelvis om det i aktiebolaget efter värdeöverföringen inte har funnits full täckning för aktiebolagets bundna egna kapital.

P

Säkerhet i viss egendom, exempelvis en lös sak eller en fastighet. Om gäldenären inte kan betala sin skuld, får den som har panten (panthavaren) sälja (realisera) panten för att få betalt.

Om en borgenär inte framställer krav på betalning inom viss tid kan fordran preskriberas, vilket innebär att borgenären inte längre har rätt att få betalt.

En fordran med förmånsrätt, som har företräde framför oprioriterade fordringar vid utdelning i konkurs.

Den ordning i vilken borgenärer har rätt att få betalt i konkurser.

R

En plan som upprättas av rekonstruktören där denne beskriver vad som ska göras för att företaget ska bli lönsamt.

Den person som tingsrätten utser för att genomföra en företagsrekonstruktion.

S

Egendom som tillhör någon annan än gäldenären och som därför inte ingår i konkursboet. Den som egendomen tillhör har s.k. separationsrätt.

Konkursförvaltarens redovisning för hur han eller hon förvaltat konkursboets pengar.

T

Om konkursen avslutas med utdelning utgår en avgift som tas från konkursboet.

Avdelning hos Kronofogdemyndigheten som utövar tillsyn över konkursförvaltare.

U

De pengar som betalas till borgenärerna efter att utdelningsförslaget fastställts.

Konkursförvaltarens förslag till hur konkursboets pengar ska fördelas till borgenärerna efter att konkurskostnaderna och massaskulderna betalats. Det är tingsrätten som beslutar om att fastställa utdelningsförslaget.

V

En affärshändelse som medför att ett aktiebolags förmögenhet minskar och som inte har en rent affärsmässig karaktär, exempelvis vinstutdelning eller återbetalning av villkorat aktieägartillskott. En värdeöverföring kan vara tillåten eller otillåten.

Å

Åklagare. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ångerrätt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Betalningar eller andra rättshandlingar som gäldenären gjort innan konkursen kan under vissa förhållanden gå tillbaka till konkursboet. Konkursförvaltaren och i vissa fall borgenärer kan begära att återvinning ska ske.