Konkurs

Rekon förklarar

Konkurs

De flesta vet vad en konkurs är, men inte lika många har koll på vad det egentligen innebär. Här guidar vi dig snabbt igenom konkursens process – steg för steg.

Vad innebär en konkurs?

Konkurs innebär i korthet att en konkursgäldenärs samtliga (utmätningsbara) tillgångar tas om hand av en konkursförvaltare för att under ordnade former fördelas mellan konkursgäldenärens borgenärer. Såväl juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag e.t.c.) som fysiska personer kan försättas i konkurs och ansökan kan göras av konkursgäldenären eller av någon av dennes borgenärer.

Hur försätts man i konkurs?

För att någon ska försättas i konkurs krävs att denne är på obestånd, vilket innebär att vederbörande inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig.

Ansökan och beslut

En konkursansökan prövas av den tingsrätt där konkursgäldenären har sitt säte eller hemvist. Efter konkursbeslutet får konkursgäldenären inte råda över den egendom som hör till konkursboet. Konkursgäldenären får inte heller åta sig sådana förbindelser (skulder) som kan göras gällande i konkursen.

Konkursförvaltare

Samtidigt med konkursbeslutet utses en konkursförvaltare. Denne har till uppgift att utreda ärendet, förvalta konkursboet och tillvarata borgenärernas gemensamma rätt, vilket innebär bl.a. att förvaltaren ska sälja konkursgäldenärens tillgångar, driva in eventuella utestående fordringar samt i vissa fall även fortsätta driva konkursgäldenärens verksamhet under viss tid; allt för att borgenärerna ska få så god utdelning på sina fordringar som möjligt. Konkursförvaltaren ska även utreda och anmäla eventuell misstanke om bokföringsbrott eller annat s.k. borgenärsbrott. Om konkursgäldenären har gjort en betalning eller annan rättshandling som lett till att någon borgenär otillbörligt gynnats framför övriga, att egendom undandragits eller liknande, ska konkursförvaltaren – om vissa förutsättningar är uppfyllda – begära återvinning, vilket innebär att den aktuella betalningen eller transaktionen kan gå tillbaka.

Hur avslutas en konkurs?

En konkurs kan avslutas på två sätt. Det ena sättet är att det finns så mycket tillgångar i konkursboet att det kan bli utdelning i konkursen. I sådant fall ska konkursförvaltaren upprätta ett förslag på hur utdelningen ska fördelas mellan borgenärerna, vilket förslag ska fastställas av tingsrätten. Det andra sättet är att tillgångarna inte räcker till utdelning. I sådant fall ska konkursförvaltaren anmäla det till tingsrätten, som därefter beslutar om avskrivning av konkursen.