Behandling av personuppgifter

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige, nedan REKON Ideell förening, och Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige AB, nedan REKON AB, är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter de behandlar över REKON Ideell förenings medlemmar. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan du inte antas som medlem. Vi behandlar personuppgifterna för att tillvarata dina intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Vi publicerar även personuppgifterna på hemsidan (www.rekon.nu). Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan å ena sidan REKON ideell förening eller REKON AB och å
andra sidan dig, (ii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iii) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Personuppgifterna sparas den tid som behövs för att REKON ideell förening och REKON AB ska uppfylla sin bokföringsskyldighet. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från REKON ideell förening och REKON AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran rätta eller radera uppgifter som är felaktiga; förutsatt att det inte är du själv som har lagt in den felaktiga uppgiften och du fortfarande har möjlighet att efter inloggning själv rätta eller radera den felaktiga uppgiften. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Om uppgifter förs över till tredje land, kommer information tillhandahållas om till vilka länder överföringen sker jämte länk till det regelverk som garanterar skyddet för personuppgifterna.

Kontakta oss på adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvariga är Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige och Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON) i Sverige AB, båda med adress c/o Advokatbyrån Kaiding, Box 114, 941 23 Piteå.